Wymagania BOKKEN, JO

4 KYU:

BOKKEN: 1, 2 BOKKEN SUBURI
SHIHO GIRI
 
JO: CHOKU TSUKI
KAESHI TSUKI
USHIRO TSUKI
TSUKI GEDAN GAESHI
TSUKI JODAN GAESHI
 
 

3 KYU:

BOKKEN: 1 - 4 BOKKEN SUBURI
SHIHO GIRI
HAPO GIRI

 
JO: SHOMEN UCHIKOMI
RENZOUKU UCHIKOMI
MENUCHI GEDAN GAESHI
MENUCHI USHIRO TSUKI
GYAKUYOKOMEN USHIRO TSUKI
 
 

2 KYU:

BOKKEN: 1 - 7 BOKKEN SUBURI
SHIHO GIRI - warianty
HAPO GIRI - warianty
 
JO: KATATE GEDAN GAESHI
TOMA KATATE UCHI
KATATE HACHI NO JI GAESHI
HASSO GAESHI UCHI
HASSO GAESHI TSUKI
 
 

1 KYU:

BOKKEN: 1 - 7 BOKKEN SUBURI
SHIHO GIRI - warianty
HAPO GIRI - warianty
KI MUSUBI NO TACHI
TAI SABAKI Z BOKKEN
 
JO:
HASSO GAESHI USHIRO TSUKI
HASSO GAESHI USHIRO UCHI
HASSO GAESHI USHIRO HARAI
HIDARI NAGARE GAESHI UCHI
MIGI NAGARE GAESHI TSUKI